Postanowienia ogólne

 1. Wypożyczenie sprzętu następuje zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia.
 2. Opłata za wypożyczany sprzęt pobierana jest z góry.
 3. Doba to okres 24h liczony od godziny 00.00 dnia wypożyczenia do 23.59 dnia zwrotu.  Pojedyncza doba najmu powyżej ustalonego okresu najmu wynosi 30 pln.
 4. Sprzęt wypożyczany jest na podstawie wniesionej opłaty według cennika wypożyczalni, zwrotnej kaucji w wysokości 100 pln oraz dowodu osobistego + innego dokumentu ze zdjęciem (dowód do wglądu, kaucja pozostaje w depozycie wypożyczalni do czasu zwrotu sprzętu).
 5. Wypożyczalnia może wykonać zdjęcie lub zapis wideo samochodu na którym zamontowano bagażnik wypożyczany w naszej firmie.
 6. Wypożyczanie i zwrot odbywa się w wypożyczalni GustawTravel w której nastąpiło wypożyczenie sprzętu
 7. Wypożyczony sprzęt należy oddać w terminie określonym w umowie, w innym przypadku wypożyczalnia pobierze dodatkową opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem powiększoną o 100% (np: doba najmu 20 pln + 100% = 40 pln za dobę).
 8. Najemca jest zobowiązany powiadomić wypożyczalnie o braku możliwości zwrócenia sprzętu w terminie i podać najbliższy możliwy termin zwrotu nie dłuższy jak 2 dni (wlicza się sobotę i niedzielę)
 9. Każda kolejna doba zwłoki liczona od umownej daty zwrotu liczona jest po 30 pln.  Jednak w przypadku nie powiadomienia wypożyczalni o braku możliwości zwrotu sprzętu doba zwłoki liczona jest po 40 pln.
 10. Nie oddanie sprzętu w drugim uzgodnionym terminie uznawana jest za przywłaszczenie mienia.
 11. Przywłaszczenie wypożyczonego sprzętu lub sprzedaż traktowana jest jako przestępstwo i zostanie zgłoszona odpowiednim organom z pełnymi konsekwencjami prawnymi wobec najemcy (w w/w przypadku najemca zobowiązuje się do finansowego pokrycia strat poniesionych przez wypożyczalnie w wysokości 100% wartości nowego przedmiotu).
 12. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie użytkowania wypożyczonego sprzętu (maksymalna prędkość z jaką może poruszać się najemca z bagażnikami na dachu wynosi 130km/h, wysokość pojazdu z bagażnikiem 2.1 m -> 2.3m).
 13. Najemca jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie sprzętu oraz jego wyposażenia przed kradzieżą i uszkodzeniami. W przypadku uszkodzenia, utraty sprzętu Najemca zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości nowego sprzętu.
 14. Najemca jest zobowiązany do sprawdzania przed wyjazdem jak i w trakcie wyjazdu wszelkich połączeń mechanicznych bagażnika odpowiedzialnych za bezpieczny transport.
 15. W przypadku zniszczenia wypożyczonego sprzętu najemca pokrywa powstałe straty w pierwszej kolejności z kaucji zwrotnej, następnie ze środków własnych.
 16. Oddanie uszkodzonego bagażnika w stopniu uniemożliwiającym dalsze użytkowanie jest uznawane za nie oddanie sprzętu i liczone jest po 40 pln za każdą dobę od dnia zwrotu widniejącego na umowie do momentu uregulowania należności za nowy sprzęt w cenie hurtowej (40 pln x każda doba zwłoki + cena hurtowa bagażnika = należność).
 17. Należność za zniszczony sprzęt należy uregulować w ciągu 3 dni roboczych na konto bankowe wypożyczalni lub osobiście gotówką. Po tym terminie wypożyczalnia wystawia wezwanie do zapłaty oraz wezwanie przedsądowe do zapłaty. Na tym etapie najemca zostanie dodatkowo obciążony kosztami postępowania sądowego.
 18. Sprzęt należy oddać czysty. W innym przypadku wypożyczalnia może obciążyć najemcę kosztami czyszczenia sprzętu w kwocie 30pln.
 19. Wypożyczalnia gwarantuje, że wypożyczany sprzęt jest w pełni sprawny technicznie.
 20. Wypożyczalnia pobiera zadatek 50pln na poczet wynajmu bagażnika, płatny w siedzibie lub na konto bankowe podane w „kontakcie”
 21. W przypadku nie odebrania bagażników w umówionym terminie zadatek przepada na rzecz wypożyczalni.
 22. Wpłata zadatku  jest równoznaczna z akceptacją regulaminu wypożyczalni GustawTravel.
 23. Przechowania boksów nie będących własnością wypożyczalni odbywa się za dobową opłatą 2pln liczoną od drugiego dnia. Odebranie boksu następuje w ciągu 2 miesięcy od daty nadania, po tym terminie boks zostaje sprzedany na pokrycie zobowiązania finansowego.
 24. Bagażniki spoczywające stopą na dachu mogą pozostawiać trwałe ślady na lakierze.
 25. Folia ochronna przyklejana na dach pod stopę bagażnika może być przyklejona oraz odklejona na żądanie Najemy oraz na jego odpowiedzialność. Folia ochronna w rzadkich przypadkach w trakcie odklejania może uszkodzić wierzchnią warstwę lakieru.

 

Karta stałego klienta

 1. Każdy klient który dokonał jednorazowego wynajmu sprzętu jest uprawniony do otrzymania karty stałego klienta.
 2. Przy każdym następnym wypożyczeniu sprzętu min. na 4 dni, wypożyczalnia podbija kartę stałego klienta w kolejnym polu.
 3. Karta uprawnia przy dziesiątym wypożyczeniu sprzętu, do rabatu w wysokości 50% wartości wypożyczenia maksymalnie na okres wypożyczenia do 7-u dni.
 4. Zniżka dotyczy wyłącznie jednego kompletu sprzętu. Każdy kolejny wypożyczany sprzęt liczony jest według cennika wypożyczalni.
 5. Najemca korzystając z rabatu 50% automatycznie zwraca kartę właścicielowi, otrzymuje nową kartę na której zbiera kolejne wpisy.
 6. Wypożyczenie promocyjne nie uprawnia do kolejnego wpisu w karcie stałego klienta, chyba że wartość wypożyczenia przekracza kwotę 200pln lub jest jej równa.

 

RODO

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1.Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych (imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, telefon) jest GustawTravel w Warszawie ul.Młodzieńcza 25, 03-622, numer telefonu 504 648 158, mail: biuro@gustawtravel.pl. Dane kontaktowe do GT j.w.

2.Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy najmu sprzętu wynajmowanego w GT oraz w przypadku wystąpienia sporu sądowego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych są w szczególności przepisy:

 • art6 ust.1 lit.a a), b), c), f) RODO,
 • kodeks cywilny i kodeks postępowania cywilnego.

3.Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do realizacji umowy najmu. W przypadku braku podania danych osobowych GT nie może zrealizować umowy najmu sprzętu pomiędzy Najemcą a GT.

4.Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5.Okres przechowywania danych

Państwa dane zawarte na umowie są archiwizowane przez okres 7 dni od zakończenia umowy a po tym terminie zostają trwale zniszczone. Odrębnym przypadkiem jest spór sądowy gdzie Państwa dane są archiwizowane przez cały okres trwania spory sądowego i do 7 dni po zakończeniu sporu.

6.Prawo dostępu do danych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

7.Prawo wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych.

 

Najemca akceptuje postanowienia w/w punktów regulaminu wypożyczalni GustawTravel.